صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

سالروز استقلال افغانستان با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور و هیئت همراه وی در آستانه پایتخت قزاقستان گرامی‌داشته شد.

مهمترین نقص استراتژی آمریکا و متحدانش در روند ایجاد صلح در افغانستان، به حساب نیاوردن میزان تاثیر مبارزان و سیاستمداران بر مردم این کشور بود.