صفحه اصلی > اقتصادی

اقتصادی دیگر اخبار

شاخص های اصلی بازارهای سهام کشورهای اروپایی در پی افزایش خطرات ژئوپلتیکی و کاهش ظرفیت ریسک پذیری فعالیت خود را با روند نزولی آغاز کردند.